Politica de confidențialitate

FARMEXIM SA,  cu sediul în București, Str. Pictor Rosenthal, nr. 14, etaj 2, ap.3, sector 1, adresa pentru corespondență: Com. Balotești, Sat Balotești, Str. Malul Roșu, nr. 4, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/ 2033/ 1991, având codul fiscal nr. RO 335278 prelucrează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor acestei PLATFORME în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate a datelor (denumită în continuare „Politica”).

Prin PLATFORMĂ se înțelege pagina web cu adresa: www.farmaciilebenefica.ro.

Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), precum și pe legislația națională aplicabilă.

GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind:

„orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.

FARMEXIM SA se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.

Utilizarea de către dumneavoastră a PLATFORMEI este supusă Politicii de confidențialitate a datelor și Politicii referitoare la modulele cookie. Când utilizați serviciile noastre, sunteți de acord cu termenii acestei Politici de protecție a datelor. Scopul acestei Politici este de a informa Utilizatorii cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.

Dacă nu sunteți de acord cu aceasta Politică de confidențialitate a datelor, vă rugăm să încetați să mai folosiți serviciile noastre. 

Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate la adresa dataprotection@farmexim.ro sau printr-o cerere scrisă adresată societății la adresa pentru corespondență indicată mai sus.

 1. Categorii de date cu caracter personal și scopurile prelucrării

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în funcție de scopul prelucrării:

Utilizarea acestei PLATFORME nu presupune în mod obligatoriu furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care decideți să ne furnizați date cu caracter personal, dorim să vă explicăm modul în care prelucram datele pe care ni le furnizați.

 1. Soluționarea cererilor dumneavoastră

În cazul în care formulați o cerere, vom prelucra datele dumneavoastră în vederea soluționării acesteia. În acest context, dacă situația expusă de dumneavoastră spre solicitare o impune, vom putea transmite datele dumneavoastră de contact instituțiilor financiare și guvernamentale, companiilor de transport, poștei și farmaciilor partenere Benefica.

Cu excepția situației expuse mai sus, datele furnizate de dumneavoastră ca urmare a utilizării PLATFORMEI vor fi utilizate de FARMEXIM SA doar în interes propriu și nu vor fi transmise către terți.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră este reprezentat de interesul legitim al Operatorului de a răspunde oricăror cereri primite de la partenerii săi, în vederea menținerii unor relații de bună colaborare, iar datele dvs cu caracter personal vor fi stocate până la soluționarea definitivă a cererii formulate și 3 ani după soluționarea cererii.

 1. Farmacovigilență

Această prelucrare este efectuată în baza obligației legale ce revine Operatorului (art. 6 alin (1) lit. c) din GDPR), iar în îndeplinirea obligației legale, în cazurile în care nu transmiteți sesizările dvs direct către ANMDM, vom putea adresa de email de pe care este transmis formularul și datele din formularele solicitate de ANMDM, respectiv: Informații pacient: inițiale nume și prenume, sex, vârstă, data nașterii, greutate, înălțime, reacție adversă suspectată (data apariției, data încetării, durata reacției), gravitatea reacției adverse, informații privind administrarea tratamentului, evoluția reacției adverse, medicamentul suspectat, motivul administrării medicamentului, alte medicamente administrate; Informații aparținător / reprezentant legal / pacient (persoana care completează fișa): nume și prenume, adresă, număr de telefon, adresă email, relația cu pacientul, semnătură.

Aceste date vor fi transferate către ANMDM și furnizorului medicamentului, pentru ca acesta din urmă să le transmită către, producătorul medicamentului pentru care a fost raportată respectiva reacție adversă .

Pentru datele prelucrate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale Companiei, durata de stocare este cea prevăzută de respectivele norme legale.

 1. Participarea la concursuri / tombole

Prelucrarea datelor participanților la tombolele organizate de Farmexim, în cadrul programului BENEFICA se realizează în vederea participării la tombolă, a extragerii și validării câștigătorilor și livrării/ predării premiilor relevante, precum și în scopul îndeplinirii obligațiilor legale fiscale incidente asociate acordării premiilor. În general, în funcție de tombolă, de categoriile de participanți căreia i se adresează, precum și de valoarea premiilor oferite, se pot colecta, înregistra, prelucra date constând în: nume, prenume, nume utilizator Facebook, număr de telefon, adresa de email, adresa poștală pentru livrarea premiului; pentru câștigătorii premiilor a căror valoare depășește suma de 600 de lei se colectează și se prelucrează CNP, respectiv semnătura de primire a premiului, în raport de obligațiile fiscale incidente (întocmirea și depunerea declarației privind impozitul pe veniturile din jocuri de noroc).

Fiecare tombola se supune unui regulament dedicat, făcut public participanților, în cuprinsul căruia există și reguli și informări specifice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Această prelucrare este efectuată în baza art. 6 alin (1) lit b) din GDPR încheierea unui contract / executare contract la care persoana vizată este parte. De asemenea, datele vor fi prelucrate și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin Operatorului. Pentru acest scop, în funcție de tombolă, valoarea premiilor, datele cu caracter personal pot fi stocate pentru o perioadă de până la 10 ani începând cu 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost câștigat premiul.

 1. Exercitarea drepturilor persoanelor vizate

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului 2016/679 persoanele vizate dispun de o serie de drepturi pe care le pot exercita în raport cu Operatorul de date. Exercitarea drepturilor presupune transmiterea unei cereri / solicitări către Operatorul de date pentru efectuarea anumitor operațiuni asupra datelor persoanei vizate. În acest sens, vom prelucra datele din cererea transmisă pentru formularea unui răspuns și pentru efectuarea operațiunilor asupra datelor dvs. conform solicitării.

Astfel, vom prelucra: Nume și prenume, număr de telefon, adresă de email, adresă poștală, conținutul solicitării / cereri, semnătură (dacă este transmisă prin servicii poștale).

Această prelucrare este efectuată în baza obligațiilor legale ce revin Operatorului de date (art. 6 alin (1) lit c) din GDPR), iar datele din cererea dumneavoastră, împreună cu răspunsul formulat vor fi păstrate pentru o perioadă de 3 ani.

 1. Activități de marketing direct

În cazul în care vom decide efectuarea de comunicări de marketing, vă vom solicita consimțământul.

În toate cazurile, veți avea posibilitatea de a va dezabona de la primirea informărilor de marketing prin accesarea link-ului de dezabonare pe care îl veți regăsi în cadrul fiecărei comunicări de acest tip. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că în cazul solicitării de dezabonare, pentru operarea modificărilor în sistem, putem avea nevoie de un termen de până la 48 de ore, interval în care este posibil să mai primiți informări de marketing.

Nu transmitem datele dumneavoastră personale către terți în scopuri de marketing direct ale acestora.

Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite în conformitate cu temeiurile legale aplicabile, în funcție de situație și cu respectarea principiului minimizării, și doar în condiții care asigură deplina confidențialitate și siguranță a datelor, următorilor destinatari și/ sau următoarelor categorii de destinatari:

 • societăți din cadrul grupului de societăți PHOENIX, din care face parte Farmexim, – în scopuri administrative interne (de exemplu, infrastructura informatica) sau pentru auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne. De asemenea, putem transfera datele tale către companii din grupul Phoenix care ne furnizează produse și servicii, cum ar fi sistemele de tehnologie a informației, ori care desfășoară activități în colaborare cu Farmexim. Accesul la datele dvs personale este limitat la acei angajați care trebuie să cunoască datele cu caracter personal și care sunt subiectul unor angajamente ferme de confidențialitate
 • furnizori de software și de soluții de stocare, precum și de arhivare
 • furnizori de servicii de mentenanță software
 • furnizori si / sau producători ai produselor cu privire la care ați raportat o reacție adversă
 • Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România în cazul raportării de reacții adverse.

Ne asigurăm că accesul la datele dumneavoastră de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia, conform art. 28 din GDPR în cazul persoanelor împuternicite, asigurând același nivel de protecție, ori conform art. 26 din GDPR, în cazul în care aceștia acționează împreună cu Compania în calitate de operatori asociați, după caz.

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României și al Germaniei, după caz.

Datele dvs nu sunt transferate în afara UE. In condițiile și în măsura în care, în contextul unei anumite prelucrări, ar fi necesar transferul datelor dvs cu caracter personal în țări terțe, din afara UE sau a SEE, orice astfel de transfer se va realiza cu respectarea cerințelor prevăzute de GDPR în ceea ce privește asigurarea unor garanții adecvate pentru transferul datelor.

Asigurarea securității datelor cu caracter personal

Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți reprezintă o preocupare importantă pentru noi.

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal.

Nu vom stoca datele cu caracter personal pentru o perioadă mai mare decât cea care este necesară în vederea atingerii scopului propus, în conformitate cu perioadele declarate în prezenta Politică ori în documentele la care aceasta face referire.

PLATFORMA dispune de un protocol de securitate SSL care asigură securitatea transmiterii informațiilor de la dumneavoastră către noi.

Drepturile dumneavoastră

Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 2016/679, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

 • dreptul de retragere a consimțământului acordat, care poate fi exercitat în orice moment. Trebuie să aveți în vedere faptul că retragerea consimțământului nu afectează validitatea prelucrărilor efectuate în baza acestui temei anterior retragerii;
 • dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date.
 • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați ca prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor, prevăzut de art. 21.
 • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă, pe adresa de e-mail dataprotection@farmexim.ro, cu subiectul ˝Solicitare informații personale˝, completând formularul disponibil aici.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-am soluționat cererea, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, care are sediul pe B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, adresa de email: anspdcp@dataprotection.ro.

Actualizarea politicii noastre de confidențialitate a datelor

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de confidențialitate a datelor a fost realizată în luna mai 2023. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa în PLATFORMĂ versiunea modificată a Politicii de protecție a datelor și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

Contact

Pentru informații suplimentare cu privire la conținutul Politicii de confidențialitate a datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail dataprotection@farmexim.ro.

Data ultimei actualizări: 23.05.2023